"/>
 

NIEUWSB&W

Klasse A in Europese ban?


Albert Jan van Weij | 24 juni 2005 | B&W

De column "Hot" van een aantal weken geleden trok de aandacht van politiek Den Haag. Tweede kamer fractielid Arno Visser voelde zich, naar aanleiding van deze column van Rene van ES,  geroepen de liefhebbers van Klasse A ontwerpen gerust te stellen.

Rene van Es schreef ik deze column het navolgende stukje neer:

"Nog hotter is een Sugden A21SE klasse A versterker na een poosje muziek spelen. Wat heeft Sugden van doen met Europa? Dat zal ik u uitleggen. Europarlementariërs hebben namelijk bedacht dat er binnen een afzienbare periode geen elektrische apparaten meer verkocht mogen worden die permanent een maximale hoeveelheid stroom verbruiken. Klasse A versterkers hebben de nare eigenschap altijd maximaal stroom te gebruiken en dus………… gaan die in de Europese ban. Dat klasse A wel eens erg goed kan klinken, of aan sommige luidsprekers zorgt voor een hemels geluid, daar heeft men in Brussel geen boodschap aan."

Europarlement

Het bovenstaande is slechts een uitsnede maar raakt de kern van de zaak. Voor VVD kamerlid Arno Visser, die zoals hij zelf zegt een groot liefhebber is van de betere audio, reden om met collega Jules Maaten uit te zoeken wat er aan de hand is. Wat leidde tot onderstaande geruststellende reactie.


Geachte heer Van Es,

In samenwerking met mijn collega Jules Maaten, van de VVD in het Europees Parlement, heb ik de zaak uitgezocht en wat ik vermoedde blijkt waar: het gaat meer om fictie dan feiten. Sugden versterkers zullen niet `in de ban` gaan en nieuwe klasse-A versterkers zeer waarschijnlijk ook niet. Ik hoop dat u op basis van het onderstaande uw lezers en hifi-liefhebbers gerust wilt stellen.

Laat mij het voor de lezers toelichten. Er is een Europese Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten. Dergelijke Richtlijnen moeten alle landen in wetgeving omzetten wanneer de regeringen en het Europees Parlement hun goedkeuring hebben gegeven.

Het EP (Europees Parlement red.) behandelde het voorstel van toenmalig Europees Commissaris De Palacio (Spaanse christen-democraten )in 1ste lezing op 20 april 2004, waarna het naar de Raad van Ministers ging. Frederique Ries (Waalse liberaal) was in 2e lezing Rapporteur voor het Europees Parlement. Op 13 april werd in 2e lezing het Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van Ministers in het EP behandeld, dat daarna weer terug naar de Raad ging. Omdat het een 2de lezing betrof was er geen eindstemming over het hele voorstel van de Raad (alleen over een pakket compromis amendementen). De Raad van Ministers is inmiddels (unaniem) met de 2de lezing van het EP akkoord gegaan.
 
De richtlijn heeft tot doel milieuprestaties van elektrische apparaten te verbeteren en zo energieverbruik te verminderen. Maar het gaat om het ontwerp, en is dus alleen van toepassing op producten die voor het eerst op de markt worden gebracht of die voor het eerst in gebruik worden genomen.

Volgens EP-lid Frederique Ries is het niet van toepassing op producten die reeds op de markt zijn. Met andere woorden: Sugden versterkers en andere Europese klasse-A versterkers gaan niet `in de ban`. En er zullen ook geen producten van de markt gehaald worden vanwege deze richtlijn

Het gaat om de integratie van milieuaspecten in het productontwerp. De reden voor de wetgeving is het voorkomen van concurrentieverschillen op de interne markt, vanwege verschillende wetgeving dienaangaande in verschillende lidstaten. De juridische basis is dus de Interne Markt. Tegen de zin van de liberale fractie heeft het EP daar in laatste instantie ook nog als juridische basis Milieu aan toegevoegd, waarmee de Raad akkoord is gegaan.

De Europese Commissie moet nog standaarden voor productgroepen vaststellen door middel van `comitologie`, dat wil zeggen dat het EP daar niet meer bij betrokken is, maar wel experts namens de lidstaten. In feite doet de richtlijn niet veel meer dan het scheppen van een juridisch kader waarbinnen de Europese Commissie die standaarden kan vaststellen.
 
Bovendien gaat het om producten met een belangrijk verkoopvolume op de Europese markt en die daardoor een belangrijk milieu impact op Europees niveau hebben dat potentieel verbeterd kan worden. Dus hifi-versterkers die slechts door een handjevol muziekliefhebbers worden gebruikt, zullen - in het geval van een nieuw of gelijksoortig ontwerp - naar onze smaak niet onder de richtlijn hoeven vallen. Dat hangt er natuurlijk mede van af hoe de Richtlijn in nationale wetgeving wordt omgezet. En dat is een proces dat de komende jaren zal spelen.

Zoals gezegd, dat moeten we in de gaten houden. En zonodig kunnen we eventueel parlementaire vragen stellen over de praktijk of ter verheldering van onduidelijkheden (bijvoorbeeld: hebben klasse-A versterker wel of niet een `belangrijk verkoopvolume`?).

Ik hoop u hiermee zowel gerust als voldoende op de hoogte gesteld te hebben.
Met vriendelijke groet,
 
Arno Visser
VVD Tweede Kamerfractie

MERK

EDITORS' CHOICE